X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
دوشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1386

1) منظر مالی

کارت امتیازی متوازن وجه مالی و حداکثر کردن سود را به عنوان هدف نهایی یک سازمان اقتصادی در نظر می گیرد. اصولاً چارچوب استراتژی های مالی ساده اند.
شرکت ها می توانند از طریق فروش بیشتر و هزینه کمتر ، سود بیشتری ایجاد کنند. با این تعاریف می توان اینگونه برداشت کرد که عملکرد مالی شرکت ها با دو رویکرد اصلی رشد درآمد و ارتقای بهره وری بهبود می یابد. در ادامه به نمونه هایی از اهداف مورد توجه سازمانها در این منظر اشاره می گردد:

۱. توسعه فرصت های درآمدی

۲.بهبود ساختار هزینه

۳.افزایش کاربردهای دارایی ها

۴.رشد درآمد حاصل از سرمایه گذاری

۵.افزایش سهم بازار.....

  2) منظر مشتریان (شرکا)

اهداف و مقاصد منظر مشتری ، استراتژی مشتریان هدف و ارزش قابل ارائه به آنان را توصیف می کند. در وجه مشتری یک نقشه استراتژی ، بخش های بازار ، مشتریان هدف مورد نظر در بازار رقابتی و معیارهای عملکرد برای مشتریان مزبور عواملی هستند که باید مورد توجه واقع شوند. در ادامه به نمونه هایی از اهداف مورد توجه سازمانها در این منظر اشاره می گردد:

۱. عملیات های موثر و پاسخگو

۲. ارایه قیمت های رقابتی

۳. جذب ، توسعه و حفظ بهترین مشتریان

۴. ارایه نوآوری هایی که ارزش کسب و کار ایجاد کند.....

3) منظر فرآیندها

وجوه فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری چگونگی دستیابی و توفیق استراتژی را بیان می کنند. فرآیندهای داخلی سازمان را می توان به طور کلی در چهارگروه دسته بندی کرد :

 1) فرآیندهای عملیاتی ( هدف کلیدی در استراتژی هزینه نهایی پایین)

فرآیندهایی که خدمت و محصول را تولید و عرضه می کنند.

۱. تامین

۲. تولید

۳. توزیع

۴. مدیریت ریسک

 2) فرآیندهای مدیریت مشتری ( هدف کلیدی در استراتژی مشتری نوازی )

فرآیندهایی که ارزش مشتری را تقویت می کنند.

۱. انتخاب مشتری

۲. جذب مشتری

۳. حفظ

۴. رشد

3) فرآیندهای نوآوری ( هدف کلیدی استراتژی رهبری در محصول )

فرآیندهایی که محصولات و خدمات جدیدی خلق می کنند.

۱. شناسایی فرصت

۲. طرح های تحقیق و توسعه

۳. طراحی / توسعه

۴. اجرا

 4) فرآیندهای قانونی و اجتماعی

 فرآیندهایی که جامعه و محصط زیست را بهبود می دهند.

۱. محیط زیست

۲. ایمنی و بهداشت

۳. استخدام

۴. جامعه

  4) منظر رشد و یادگیری

 منظر چهارم نقشه استراتژی کارت امتیازی متوازن ، رشد و یادگیری ، دارائی های نامشهود سازمان و نقش آنها را دراستراتژی توصیف می کند. دارائی های نامشهود را در سه گروه دسته بندی کرده اند:

۱. سرمایه سازمانی

بسیاری از سازمانها می کوشند افراد ، فناوری و فرهنگ خود را توسعه بدهند. اما بسیاری از آنها ، این دارائی های نامشهود را با استراتژی هایشان هماهنگ نمی کنند. کلید ایجاد هماهنگی ، توجه به بطن امور است. باید بر قابلیت ها و ویژگی های مورد نیاز فرآیندهای داخلی موثرو اجرای استراتژی تمرکز شود. فرهنگ ، رهبری ، کار تیمی .....نکاتی هستند که باید به دقت مورد توجه واقع شوند.

۲. سرمایه اطلاعاتی

دسترسی به سیستم های اطلاعاتی ، شبکه ها و زیرساخت های مورد نیاز در راستای پشتیبانی از استراتژی

۳. سرمایه انسانی

دسترسی به مهارت ها ، استعدادها و دستورالعمل های مورد نیاز در راستای پشتیبانی ازاستراتژی. آموزش روشهای تفکر و حل خلاقانه مسائل و مشکلات ، اخذ بازخور از دوره های آموزشی برگزار شده و ...

نمونه ای از اهداف قابل تصور در این منظر در ادامه آورده شده است:

۱. توسعه نیروی کار متنوع و کارآمد

۲. ترویج و توسعه روح مشارکت

دسترسی مناسب به اطلاعات و محیط کاری جذاب و سالم